PED 97/23/EC Richtlijn Drukapparatuur

Nieuwe versie PED 97/23/EC Richtlijn Drukapparatuur

Een nieuwe versie van de “Pressure Equipment Directive 97/23/EC” werd gepubliceerd op 15 mei 2014, namelijk de PED2014/68/EU. De wijzigingen worden in twee fases doorgevoerd:

 1. Wijziging van de stoffengroepenDoor het in voege treden van de Verordening CLP1272/2008, werd de stoffengroep zoals gedefinieerd in de PED, duidelijker omschreven. Vanaf 1 juni 2015 dient deze wijziging op nationaal niveau toegepast te worden.
 2. Algemene wijzigingenDe volledige versie van de nieuwe richtlijn PED2014/38/EU dient vanaf 19 juli 2016 toegepast te worden in de Europese Lidstaten. Tegelijkertijd wordt de oude versie van de PED ingetrokken.

Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Art. 1: De uitsluitingen verwijzen naar de laatste versie van de uitgesloten richtlijnen. Bvb.

Drukvaten van eenvoudige vorm (SPV): SPV 87/404/EC 2014/29/EU
Motorvoertuigen: 70/156/EC 2007/46/EC
Landbouwvoertuigen: 74/150/EC 167/2013
Twee-en driewielers : 92/61/EC 168/2013
Machinerichtlijn (MD): 89/292/EC 2006/42/EC
Liften: 95/16/EC 2014/33/EU
Laagspanningsrichtlijn (LVD) : 73/23/EC 2014/35/EU
Gastoestellen: 90/396/EC 2009/142/EC
Apparatuur voor explosieve zones (ATEX): ATEX 94/9/EC 2014/34/EU
Transporteerbare drukapparatuur: ADR, RID,IMDG,ICAO 2010/35/EU & 2008/68/EC

 • Art. 2: De definities werden uitgebreid
  • Het beschikbaar stellen van drukapparatuur
  • Op de markt brengen van drukapparatuur
  • Het voor het eerst beschikbaar stellen
  • Het in bedrijf stellen van drukapparatuur
  • De verschillende partijen (constructeur, invoerder, distributeur, gemachtigd vertegenwoordiger, …)

 

 • De verplichtingen van de verschillende partijen werden duidelijker beschreven
  • Art. 6: Constructeur: vervaardiger van drukapparatuur
  • Art. 7: Gemachtigd vertegenwoordiger: de constructeur mag die aanduiden (geen verplichting)
  • Art. 8: Importeur: ‘op de markt brengen’ van drukapparatuur
  • Art. 9: Distributeur: ‘beschikbaar stellen op de markt’ van drukapparatuur
  • Aantal hoofdlijnen in verplichtingen:
   • De partijen dienen te controleren of de CE markering aanwezig is, de nodige kwaliteitsdocumenten zoals gebruikshandleiding in taal van lidstaten beschikbaar zijn, de verklaringen van overeenstemming afgeleverd werden, enz…
   • Conformiteit (en behoud van) met richtlijn garanderen: communicatie met importeur, distributeur en/of constructeur
   • In geval van niet conformiteit, inlichten van nationale competente autoriteiten
   • Open Communicatie en samenwerking binnen Europese lidstaten met bevoegde autoriteiten
  • Art. 10: Wanneer distributeur of importeur drukapparatuur op de Europese markt wil brengen, die zijn naam of handelsmerk draagt, dient hij als ‘constructeur’ in het kader van de richtlijn te voldoen.

 

 • Art. 4: Water wordt als een gas beschouwd indien de temperatuur ≥ 110°C . (in de PED97/23/EC was dat vanaf 100°C)

 

 • Art.11: De economische operatoren dienen in te staan voor de communicatie met de bevoegde autoriteiten (market surveillance)

 

 • Art.13: De stoffengroepen werden gewijzigd om in overeenstemming te zijn met de Verordening CLP1272/2008.

 

 • Art. 14 (bijlage III):  Bepaalde conformiteitsovereenstemmingsmodules werden gewijzigd
  • Module A1: Interne productiecontrole met controle op productietesten
   • Module A2: Interne productiecontrole en toezicht met willekeurige tussenpozen
  • Module B1: EG ontwerponderzoek
   • Module B: EG Typeonderzoek – Ontwerptype
  • Module B: EG typeonderzoek
   • Module B: EG Typeonderzoek – Productietype
  • Module C1: Overeenstemming met het type
   • Module C2: Overeenstemming met het type op basis van interne productiecontrole plus productiecontroles onder toezicht met willekeurige tussenpozen
  • Modules A, D, D1, E, E1, F, G, H, H1 blijven ongewijzigd

 

 • Art.17 (bijlage IV): De inhoud van de EG Verklaring van overeenstemming werd gedetailleerd beschreven.
  • Product benaming en het type
  • Serie or batch nummer (Nieuw: Verplichting!!!)
  • Naam en adres constructeur, en waar van toepassing, Europese vertegenwoordiger
  • Toegepaste overeenstemmingmodules, overeenstemmingsmodules van de samenstellende delen in het geval van een samenstel
  • Verklaring, dat voldaan wordt aan de essentiële veiligheidseisen van bijlage I van de richtlijn
  • Referentie naar de toegepaste geharmoniseerde normen of andere specificaties
  • Informatie over de Aangemelde Instantie
  • Plaats en datum van uitgifte + naam en functie ondertekenaar (Nieuw: verplichting)

 

 • Art.18 & 19: CE markering moet op de drukapparatuur of op een identificatieplaat aangebracht worden.

 

 • Art. 20 – 38: Tenslotte werden de eisen gesteld aan de Aangemelde Instantie verder gedetailleerd.