Verkoopsvoorwaarden

1.   Toepasselijkheid en afwijkingen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van DNA Certificatie & Consultancy GCV. De voorwaarden zijn voor één ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van DNA Certificatie & Consultancy GCV Op verzoek zenden wij U een schriftelijk exemplaar.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant de leverings-, verkoops- en betalingsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.  DNA Certificatie & Consultancy GCV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene en specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door DNA Certificatie & Consultancy GCV erkend.

1.4. DNA Certificatie & Consultancy GCV garandeert dat de geleverde producten en diensten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Prijzen en offertes

2.1. Offertes voor het leveren van diensten zijn steeds indicatief. De geldige prijzen en leveringsvoorwaarden zijn deze vermeld op een ondertekende bestelbon of in een ondertekend verkoopscontract.

2.2. De prijzen van producten worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.4. Alle prijzen op de site zijn in Euro, inclusief 21 % BTW.

2.5. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

2.6. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt DNA Certificatie & Consultancy GCV zicht het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

2.7. Mondelinge toezeggingen verbinden DNA Certificatie & Consultancy GCV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.8. Aanbiedingen van DNA Certificatie & Consultancy GCV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.9. DNA Certificatie & Consultancy GCV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.10. Aanvullingen, wijzingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

3. Overeenkomst

3.1. Een overeenkomst tussen DNA Certificatie & Consultancy GCV en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door DNA Certificatie & Consultancy GCV op haalbaarheid is beoordeeld.

3.2. DNA Certificatie & Consultancy GCV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

4. Projecten – leveringen

4.1. Informatie – De klant verbindt er zich toe bij de bestelling alle noodzakelijke informatie ter uitvoering der werken of levering der goederen te verlenen.

4.2. Gebrekkige of onvolledige aanlevering – Bij gebrekkige of gedeeltelijke aanlevering van informatie of materiaal, voert DNA Certificatie & Consultancy GCV de werken uit naar eigen goeddunken en vermogen in de geest van de bestelbon, waarna de klant wordt gefactureerd.

4.3. Leveringen van producten vinden plaats zolang de voorraad strekt.

4.4. In het kader van de regels van de koop op afstand zal DNA Certificatie & Consultancy GCV bestellingen tenminste binnen de 30 dagen uitvoeren, tenzij anders vermeld op de offertes of orderbevestigingen. Indien dit niet mogelijk is (doordat de bestelde goederen niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand  na de plaatsing  van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

4.5. Aan de leveringsplicht van DNA Certificatie & Consultancy GCV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door DNA Certificatie & Consultancy GCV geleverde producten aan de afnemer zijn aangeboden. Bij de bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4.6. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4.7. Alle afbeeldingen (o.a. foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, …) op de internetsite van DNA Certificatie & Consultancy GCV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de gelverde zaken niet aan DNA Certificatie & Consultancy GCV heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij DNA Certificatie & Consultancy GCV. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.  Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt DNA Certificatie & Consultancy GCV er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.2. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

5.3. Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
  • Goederen en diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
  • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • Voor goederen en diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;

6. Leveringstermijn

Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik der totstandkoming der overeenkomst en worden automatisch verlengd zo verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering der opdracht of zo de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt.

7. Projecten – verkoopscontract

Projecten worden slechts uitgevoerd na het afsluiten van een verkoopscontract tussen DNA Certificatie & Consultancy GCV en de klant.  Dit verkoopscontract beschrijft steeds volledig de projectopdracht.  Het verkoopscontract beschrijft eveneens de algemene voorwaarden waaronder een project wordt uitgevoerd en de kwaliteitseisen waaraan de verschillende producten en diensten voldoen.  Door het aanvaarden van een verkoopscontract of door het laten uitvoeren van een opdracht door DNA Certificatie & Consultancy GCV, zelfs zonder contract, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden, waarvan ten allen tijden een kopie kan worden opgevraagd.

8. Overmacht

8.1. DNA Certificatie & Consultancy GCV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van DNA Certificatie & Consultancy GCV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3. DNA Certificatie & Consultancy GCV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DNA Certificatie & Consultancy GCV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.4. Indien DNA Certificatie & Consultancy GCV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigde het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Aansprakelijkheid

DNA Certificatie & Consultancy GCV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking of bijsluiter en/of raadpleeg onze website.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Eigendom van alle door DNA Certificatie & Consultancy GCV aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij DNA Certificatie & Consultancy GCV zolang de afnemer de vorderingen van DNA Certificatie & Consultancy GCV uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer der vorderingen van DNA Certificatie & Consultancy GCV wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, één en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2. De door DNA Certificatie & Consultancy GCV geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan DNA Certificatie & Consultancy GCV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin DNA Certificatie & Consultancy GCV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht DNA Certificatie & Consultancy GCV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.

10.6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan DNA Certificatie & Consultancy GCV.

11. Factuurvoorwaarden

11.1. De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

11.2. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

11.3. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11.4. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

11.5. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

12. Betaling

12.1. De klant heeft geen enkel recht op korting contant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen.

12.2. De betalingstermijn vermeld op de factuur heeft voorrang op alle verdere algemene bepalingen.

12.3. De facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van maximum 30 dagen na de ontvangst van de factuur. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden en tevens vervallen alle eventuele prijsvoordelen en kortingen.

12.4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50,00 € , zelfs bij eventuele toekenning van termijnen van respijt. Dit conventionele schadebeding wordt aangevuld met een maandelijkse interest van 1% op het openstaande bedrag gerekend vanaf de vervaldag.

12.5. Wij verwijzen naar de Europese wet die in werking trad op 8 augustus 2002, waarbij iedere zelfstandige en/of vennootschap de intresten en schadebeding verschuldigd is indien de betalingstermijn van 30 dagen overschreden is.

13. Garantie en conformiteit

13.1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vordering die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst of afstand.

13.3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan DNA Certificatie & Consultancy GCV, deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan DNA Certificatie & Consultancy GCV. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maande na levering aan DNA Certificatie & Consultancy GCV schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.  Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

13.4. Indien klachten van de afnemer door DNA Certificatie & Consultancy GCV gegrond worden bevonden, zal DNA Certificatie & Consultancy GCV naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DNA Certificatie & Consultancy GCV en mitsdien het bedrag der schadevergoeding beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van DNA Certificatie & Consultancy GCV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van DNA Certificatie & Consultancy GCV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van DNA Certificatie & Consultancy GCV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

13.5. DNA Certificatie & Consultancy GCV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet leidinggevend personeel.

13.6. Deze garantie geldt niet indien:

  • En zolang de afnemer jegens DNA Certificatie & Consultancy GCV in gebreke is;
  • De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van DNA Certificatie & Consultancy GCV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

14.1. Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing

14.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen DNA Certificatie & Consultancy GCV en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Kortrijk kennis, tenzij DNA Certificatie & Consultancy GCV er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. Gegevensbeheer

15.1. Indien U een bestelling plaatst bij DNA Certificatie & Consultancy GCV, dan worden Uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van DNA Certificatie & Consultancy GCV DNA Certificatie & Consultancy GCV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal Uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

15.2. DNA Certificatie & Consultancy GCV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van Uw persoonlijke gegevens.

15.3. DNA Certificatie & Consultancy GCV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om Uzelf van deze lijst te verwijderen.