Disclaimer

1.   Onderwerp

1.1.  Door op de website van DNA Certificatie & Consultancy GCV te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

1.2.  De door DNA Certificatie & Consultancy GCV gestuurde e-mailberichten (incl. eventuele bijlage(n)) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of aan de andere kant wettelijk beschermd. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen.

1.3.  DNA Certificatie & Consultancy GCV is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of bijlage(n).

1.4. DNA Certificatie & Consultancy GCV kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de deze disclaimer.

2. Uitbater

Deze website wordt uitgebaat door DNA Certificatie & Consultancy GCV, met maatschappelijke zetel te Burgemeester Jean Neyberghlaan 41 Bus 14 – 1090 Jette met ondernemingsnummer BE 0507.627.526.

3. Toegankelijkheid

3.1.  De website van DNA Certificatie & Consultancy GCV kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). DNA Certificatie & Consultancy GCV waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan helemaal niet aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige site niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

3.2.  De website wordt enkel met een informatief doel aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om de inhoud van de website ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze website is strikt verboden.

3.3.  Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden deze website site te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

3.4.  U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige site op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

4.   Intellectuele eigendomsrechten

4.1.  Het concept, de informatie, de teksten, de lay-out, de structuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de gegevens en alle andere onderdelen van onze website zijn en blijven de exclusieve eigendom van DNA Certificatie & Consultancy GCV en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), wat U erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

4.2.  De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, ander welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of aan de andere kant is niet toegestaan.

4.3.  Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft U automatisch aan DNA Certificatie & Consultancy GCV gratis de exclusieve toestemming om de inhoud van Uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken op deze site.

5.   Aansprakelijkheid

5.1.  Algemeen. De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van deze website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. DNA Certificatie & Consultancy GCV kan, globaal genomen, helemaal niet aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatsten mogelijks geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze website, met inbegrip van al haar onderdelen en dit zelfs indien DNA Certificatie & Consultancy GCV gewaarschuwd werd voor het bestaan van bepaalde problemen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

5.2.  Gegevens. DNA Certificatie & Consultancy GCV zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en DNA Certificatie & Consultancy GCV kan dienaangaande daarom geen enkele waarborg geven. DNA Certificatie & Consultancy GCV kan dan ook helemaal niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van deze website. DNA Certificatie & Consultancy GCV kan tevens helemaal niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die U zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op deze website.

5.3.  Toegankelijkheid. DNA Certificatie & Consultancy GCV zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze website op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. DNA Certificatie & Consultancy GCV heeft echter op ieder ogenblik het recht deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. DNA Certificatie & Consultancy GCV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige site.

5.4.  Virus. Hoewel DNA Certificatie & Consultancy GCV zijn beste middelen inzet om huidige website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. DNA Certificatie & Consultancy GCV kan helemaal niet aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. DNA Certificatie & Consultancy GCVraadt U ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, antivirus en andere beschermende software te installeren om mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in onze website, dan wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

5.5.  Links. Huidige site bevat ondermeer links naar andere websites. Deze websites staan niet onder controle van DNA Certificatie & Consultancy GCV en worden niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door DNA Certificatie & Consultancy GCV. DNA Certificatie & Consultancy GCV gaat ook niet na of de inhoud van deze websites wijzigt. DNA Certificatie & Consultancy GCV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch voor de goede werking van externe websites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die websites kunnen voortvloeien.

5.6.  Dataverkeer. Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, en dergelijk meer gebeurt steeds op eigen risico. DNA Certificatie & Consultancy GCV zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan helemaal niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. DNA Certificatie & Consultancy GCV raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

6.   Privacy en gebruik van cookies

6.1.  De persoonsgegevens die DNA Certificatie & Consultancy GCV verzamelt (bijvoorbeeld bij de registratie op de website of nieuwsbrief) vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden.

6.2.  Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde ‘log-files’; wat DNA Certificatie & Consultancy GCV toelaat om o.a. de trafiek naar deze site te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers van deze site. DNA Certificatie & Consultancy GCV behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen.

6.3.  U hebt steeds vrije toegang tot de gegevens die op U betrekking hebben om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

6.4.  Huidige website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine stukjes informatie die door deze website naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat U zich voortdurend kenbaar dient te maken (door Uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. DNA Certificatie & Consultancy GCV behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om U een gepersonaliseerde versie van huidige website aan te bieden.

6.5.  Zo U deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van Uw browser te raadplegen. Het staat U vrij om deze optie uit te schakelen in Uw browser. Het kan zijn dat U in dat geval bepaalde onderdelen van deze site niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.

7.   Diversen

7.1.  Forum. Zo deze website een forum bevat, is, naast deze disclaimer, het specifiek forumreglement van toepassing dat U hier kan vinden. U verbindt zich ertoe om dit reglement steeds strikt na te leven bij iedere raadpleging en/of gebruik van het forum.

7.2.  Hyperlinks. Hyperlinken en/of deeplinken naar deze website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van DNA Certificatie & Consultancy GCV bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat U de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige website te verwijzen.

7.3.  Spam. DNA Certificatie & Consultancy GCV verstuurt geen spam. Indien U een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van DNA Certificatie & Consultancy GCV ontvangt, dan sluit die aan op Uw vraag of verzoek. Zo U alsnog ongewenst e-mails vanwege DNA Certificatie & Consultancy GCV ontvangen heeft, kan U dat via het e-mail adres didier_naessens@telenet.be melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat U geen mails meer ontvangt.

7.4.  Berichten. Op deze website kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, enz.) van derden opgenomen worden. DNA Certificatie & Consultancy GCV behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. DNA Certificatie & Consultancy GCV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Omdat deze berichten het werk van derden zijn, kan DNA Certificatie & Consultancy GCV op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan.

7.5.  Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze site, verbindt er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s,…) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,…), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk DNA Certificatie & Consultancy GCV tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van wat u op deze site geplaatst heeft.

8.   Slotbepalingen

8.1.  Ongeldigheid. Deze disclaimer samen met de privacy statement is deelbaar. Daarom tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in geen enkel opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal DNA Certificatie & Consultancy GCV deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

8.2.  Bevoegde rechter. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige site valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Kortrijk.

8.3.  Toepasselijk recht. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

8.4.  Disclaimer. Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie ondermeer van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt.

8.5.  Vragen. Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds een mail sturen naar didier_naessens@telenet.be of schrijven naar DNA Certificatie & Consultancy GCV op het hierboven vermelde adres ter attentie van Didier Naessens.